VIETNAM – WTO

PROGRAM
VIETNAM - WTO
ART FORM
Body Art
PERFORMED BY
Nguyễn Văn Tiến
PARTICIPATION
Art friends
TIME
7/2009
LOCATION
HCMC, VIETNAM

HỘI NHẬP WTO – body art của Nguyễn Văn Tiến

Người mẫu: Ngọc Thành Hùng – Hà Phước Hưng – Photo: Jak HT