Nơi tôi sống
Place where I live I - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
Mơ biển sạch
Place where I live V - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
The last party
Place where I live VII - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY


b53

MÊ CUNG

b49

TÔI ƠI XII

b59

TÔI ƠI XI

B55

WC I

b52

TÔI ƠI IX

b45

Đức tin IX

b44

TÔI ƠI VII

b42

Bãi Thải I

b41

TÔI ƠI V

b40

TÔI ƠI IV