TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY

At Open Studio

Lặng 1

Lặng 2

Lặng 3

Lặng 4

Lặng 12

Lặng 11

Lặng 6

Lặng 14

Lặng 13

Lặng 10

Lặng 8

Lặng 5

COVID-19(I)

COVID -19 (I)

The dead sea

Biển chết

Biển Chết III

Nơi tôi sống I

Environmental disaster

NƠI TÔI SỐNG III