Nơi tôi sống
Place where I live I - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
Mơ biển sạch
Place where I live V - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
The last party
Place where I live VII - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY


b1

DẤU XƯA I

b2

DẤU XƯA II

e20

DẤU VẾT II

e7

NGƯỜI I

e9

NGƯỜI XXI

e10

NGƯỜI XX

e8

NGƯỜI XXII

e11

Người XIX

e12

Người XIII