TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY

At Open Studio

Không tên 5

COVID-19(I)

COVID -19 (I)

COVID-19(II)

COVID-19 (II) (4pcs)

COVID-19 (III)

COVID-19 (III)

COVID-19 (IV)

COVID-19 (IV)

COVID-19 (V)

COVID-19 (V) (6PCS)

COVID-19 (V) (6pcs)

COVID-19 (VI) (6pcs)

COVID-19 (VII)

COVID-19 (VII)

COVID-19 (VIII)

COVID-19 (VIII)

COVID-19 (IX)

COVID-19 (IX)

COVID-19 (X)

COVID-19 (X)

The dead sea

Biển chết

Biển Chết III

Nơi tôi sống I

Environmental disaster

NƠI TÔI SỐNG III

Biển Chết II

Fisherman and the dead sea

NGƯ DÂN VÀ BIỂN CHẾT