Nơi tôi sống
Place where I live - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
Mơ biển sạch
The cleaned sea dream - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
The last party
The last party - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY


The dead sea

Biển chết

Nơi tôi sống

Nơi tôi sống

“Fish revolution”

Cách mạng cá

Environmental disaster

Thảm họa môi trường

The last party

Bữa tiệc cuối cùng

The truth sun

Mặt trời chân lý

Fish and steel

Cá và Thép

The dead sea 1

Biển chết cá và ngư dân

Mơ biển sạch

Mơ Biển Sạch

Fisherman and the dead sea

Biển chết và ngư dân