Nơi tôi sống
Place where I live I - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
Mơ biển sạch
Dragon - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
The last party
Place where I live VII - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY


The dead sea

Biển chết

Nơi tôi sống

Nơi tôi sống I

“Fish revolution”

NƠI TAO SỐNG VIII

Environmental disaster

NƠI TÔI SỐNG III

The last party

NƠI TÔI SỐNG VII

The truth sun

Mặt trời chân lý

Fish and steel

NƠI TAO SỐNG VI

The dead sea 1

NƠI TAO SỐNG V

Mơ biển sạch

Giấc mơ

Fisherman and the dead sea

NƠI TAO SỐNG III