Nơi tôi sống
Place where I live I - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
Mơ biển sạch
Place where I live V - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
The last party
Place where I live VII - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY


The dead sea

Biển chết

Nơi tôi sống

Nơi tôi sống I

Environmental disaster

NƠI TÔI SỐNG III

The last party

NƠI TÔI SỐNG VII

Fish and steel

NƠI TAO SỐNG VI

The dead sea 1

NƠI TAO SỐNG V

Mơ biển sạch

Giấc mơ

Fisherman and the dead sea

NGƯ DÂN VÀ BIỂN CHẾT

The dead sea III - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017

NƠI TAO SỐNG II

S5

TỰ DO V